Samarbeidsutvalget

Alle barnehager har i følge lov om barnehager plikt til å ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldrene til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. (jmf lov om barnehager §4)

For barnehage året er det følgende sammensetning:

Fra foresatte sitter Ida Ianke og Tove Haraldsen

Fra personalet sitter Christine Johansen og Anders Udness

Eiers representant er Heidi Gyring(styrer)

 

Samarbeidsutvalget velges for et år av gangen(på foreldremøtene), og har 2 - 3 møter pr år. I tillegg sitter en av foreldrerepresentantene i 17.mai komiteen på Kråkerøy. 

Dersom det er saker til samarbeidsutvalget legges dette i konvolutt i barnehages postkasse.

vedtekter SU 2023